• +30.25410.70041

Monthly Archive 25/01/2016

ΙΔΙΩΤΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ & ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν 2168/1993

AΡΘΡΟ 10

 

ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ

 

Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

τους,  δύνανται  να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής

αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:

«α. Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών,

εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέματα λύσης,

αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του αιτουμένου

όπλου. Για την εξέταση τους στα ως άνω θέματα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους 150

ευρώ υπέρ Δημοσίου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω εξέταση,

εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως μόνιμοι στις`Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα

Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.»

 

`Αδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή,  με

τα  όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι` αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές

χορηγούνται από την  αρμόδια  αστυνομική  αρχή  στο  όνομα  μελών  ανα-

γνωρισμένων  αθλητικών  σωματείων,  που  επιδιώκουν  την  προαγωγή  του

αθλήματος  της  σκοποβολής.   Ο  κότοχος  της  άδειας  επιτρέπεται   να

οπλοφορεί  μέσα  στους  χώρους άσκησης, κατα τη μετάβαση στο χώρο αυτόν

και επιστροφή, καθώς και από τόπο σε τόπο, προς συμμεοχή  σε  επίσημους

αγώνες  σκοποβολής  τα  όπλα  μεταφέρονται κενά τοποθετημένα σε ειδικές

οπλοθήκες. Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με την εποπτεία των  υπευθύνων

των σκοπευτηρίων ή αθλητικών σωματείων.

 

 


 

 

`Αρθρο 7

Οπλοκατοχή

Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του

ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή :

 

α.   Πιστολίων,  περιστρόφων  και  των  ουσιωδών  μερών (μηχανισμού

κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών.

β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

γ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ` ειδών.

δ.  `Οπλων  ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για

δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  απόφαση,  που

προβλέπεται  από  την  περίπτωση  η`  της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του

παρόντος.

ε.   `Οπλων  σκοποβολής  και  ουσιωδών μερών [(μηχανισμού κλείστρου,

θαλάμης, κάνης)] και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών.  Η

άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,

που  ασχολούνται  αποδεδειγμένα  με  την  προαγωγή  του  αθλήματος  της

σκοποβολής.   Οι  προϋποθέσεις  χορήγησης  της  άδειας  κατοχής   όπλων

σκοποβολής,  οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που

επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  και  κάθε  άλλη

αναγκαία  λεπτομέρεια,  ρυθμίζονται  με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού

και Δημόσιας Τάξης.

στ.   Αυτόματων  όπλων  και  φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις

περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.

ζ.   Των  αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. θ` και ι` και

3, όπλων και λοιπών αντικειμένων.

 

***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την

χορήγηση της άδειας της παρ. 2, εδάφ.ζ΄ βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-

16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 9 και 12.

 

η.  Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο  για

σκοποβολή.

θ.  `Οπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά  ή

οικογενειακά   κειμήλια   ή   παρουσιάζουν   ιστορικό,  αρχαιολογικό  ή

εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές  φυσικών  ή  νομικών

προσώπων.

“ι. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην

περίπτωση στ` της παρ. 3 του άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί

οριζόμενο σκοπό.

ια. Περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων

κρότου αυτών, από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά

πρόσωπα για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων για τα οποία απαιτείται η χρήση τέτοιων

όπλων.”

 

3.   Για  την  κατοχή  αεροβόλων  όπλων  και  τυφεκίων  αλιείας δεν

απαιτείται άδεια.  Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που  δεν  έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4.  Η  κατοχή  λογχών,  ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών, απομιμήσεων

πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται:

α.   Σε  πρόσωπα  που  έχουν  άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για

συλλογές.

β. Σε παραγωγούς θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων

5.  Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία,

θήρα,  τέχνη  ή  οικιακή,  επαγγελματική  ή  άλλη  συναφή  χρήση,   για

μηχανισμούς  εκτοξεύσεως  χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια

χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.

6.   Οι  κάτοχοι  των  ειδών,  που  αναφέρονται  στο  άρθρο   αυτό,

υποχρεούνται  να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους

και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα.  Οι  αρμόδιες  αστυνομικές

αρχές  δύνανται  να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη

 

των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

Καλέστε μας
Χάρτης