• +30.25410.70041

ΤΟΜΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις των παρακάτω κλάδων δικαίου:

ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • Συμβάσεις μίσθωσης, έργου, πώλησης, δανείου ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ • Αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές κυριότητας, νομής, εμπράγματες ασφάλειες κλπ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • Διαζύγια, προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία κλπ. • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • Αγωγές περί κλήρου, διαθήκες, κληρονομητήρια κλπ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διαχείρησης ακίνητης περιουσίας, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, ζητήματα κτηματολογίου, κατάρτηση μισθωτηρίων κλπ. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ • Όροι χρήσης ιστοτόπων, συμβάσεις κατασκευής ιστοτόπων κλπ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων όπως, διαδικασίες γνωστοποίησης, αδειοδότησης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • Αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα κλπ.
• Υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων. • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων. • Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.
• Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων. • Κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π.). • Σήματα ημεδαπά και αλλοδαπά (trademarks).
• Κοινωνική ασφάλιση - Συντάξεις (διαδοχικές ή ενός φορέα). • Διοικητικά πρόστιμα. • Αποδοχές προσωπικού - επιδόματα. • Ευθύνη προς αποζημίωση. • Προσφυγές - Αγωγές. • Πολεοδομικό Δίκαιο
• Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα • Διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων • Προστασία σημάτων
• Υποθέσεις / διαφορές με Γερμανικές επιχειρήσεις & ιδιώτες • Εκπροσώπηση στα γερμανικά δικαστήρια • Παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία • Μετανάστευση στη Γερμανία • Συντάξεις Γερμανίας
Μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων με ειδίκευση σε νομικά κείμενα από και προς: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Υποθέσεις που έχουν σχέση με το νομικό πλαίσιο των Drones

Καλέστε μας
Χάρτης