• +30.25410.70041

Monthly Archive 28/06/2015

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμισθεί η διαδικασία διεξαγωγής δημοψηφίσματος την 5/07/2015, σε ιδιαίτερα σύντομες χρονικές προθεσμίες, ώστε να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέματος χωρίς να παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις της διαδικασίας δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

1. Κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου η διαδικασία πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τμήματα, με εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης.

2. Ειδικά για το δημοψήφισμα αυτό, οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προθεσμίες συντέμνονται ως ακολούθως :
αα) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 4023/2011 (Α’ 220) σε μία (1) ημέρα,
ββ) η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 4023/2011 σε μία (1) ημέρα,
γγ) οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57) σε μία (1) ημέρα για τη διαβίβαση των προβλεπόμενων καταστάσεων στον Πρόεδρο Πρωτοδικών και σε μία (1) ημέρα για την έκθεση των καταστάσεων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και την άσκηση της προβλεπόμενης ένστασης,
δδ) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Π.Δ. 26/2012 σε τρεις (3) ημέρες,
εε) η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Π.Δ. 26/2012 σε δύο (2) ημέρες,
στστ) η προθεσμία του άρθρου 56 του Π.Δ. 26/2012 σε μία (1) ημέρα και
ζζ) οι ανωτέρω προθεσμίες και κάθε άλλη προβλεπόμενη στο νόμο 4023/2011 ή στο Π.Δ. 26/2012, μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

β) i. Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για προμήθειες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος λογίζονται ως εκλογικές και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
ii. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση των εξόδων αποζημίωσης, καθώς και οδοιπορικών εξόδων των διοριζόμενων εφόρων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών αυτών, στις περιπτώσεις που η αποζημίωση προκαταβάλλεται, στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως α’ υπολόγου.

γ) i. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.
ii. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. α) Κάθε πολιτικό κόμμα, ένωση προσώπων, επιστημονική, επαγγελματική ή συνδικαλιστική οργάνωση και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που μετέχει, κατά δήλωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, σε «Επιτροπή Υποστήριξης» έχει δικαίωμα να ορίζει έναν εκπρόσωπο της και τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.»
4. Η μη συγκρότηση Επιτροπών Υποστήριξης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος του δημοψηφίσματος.

Άρθρο 2
Θέματα δημοσκοπήσεων

Στο άρθρο 7 του ν. 3603/2007 (Α’ 188) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής :

«ε. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.
στ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους μετέχοντες στις Επιτροπές Υποστήριξης του ν. 4023/2011 (Α’ 220), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΔΣΛ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ»

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Λάρισας…. Παραθέτουμε αυτολεξεί το δελτίο τύπου του Δ.Σ Λάρισας


 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

02 Ιουνίου 2015

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Διατάχθηκε η σφράγιση του γραφείου της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών στη Λάρισα επί των οδών Γρηγορίου Ε” αριθμ.3 και Παπαναστασίου (έναντι ιερού Ναού Αγίου Νικολάου) το οποίο φέρει την επωνυμία μετά των διακριτικών ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ».

Το Ειρηνοδικείο Λάρισας δέχθηκε την αγωγή του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και διατάσσει την σφράγιση του γραφείου –ισογείου καταστήματος, του σωματείου της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών στη πόλη μας επί των οδών Γρηγορίου Ε”  αρίθμ. 3 και Παπαναστασίου (έναντι ιερού Ναού Αγίου Νικολάου), πρόεδρος του οποίου είναι ο Γεώργιος Μπαρτζώκης και το οποίο φέρει την επωνυμία μετά των διακριτικών «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ», ενώ απειλεί εναντίον του χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε παράβαση της απόφασης. Με την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία είναι οριστική και υπόκειται σε ένδικα μέσα, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, οι πρόσθετες παρεμβάσεις της Δημοτικής Παράταξης με την επωνυμία Ταυτότητα Πόλης και του Συλλόγου με την επωνυμία Ιστορικό Κέντρο Λάρισας, των οποίων επικεφαλής και πρόεδρος επίσης είναι ο Γεώργιος Μπαρτζώκης, ενώ γίνονται δεκτοί ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι οι ισχυρισμοί του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Μεταξύ των άλλων, γίνεται δεκτό ότι η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στις διοικητικές αρχές, είναι έργο αποκλειστικά των δικηγόρων και το σωματείο Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών αντιποιείται, προσβάλλει και υποβαθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα με την ανάληψη επ’ αμοιβή υποθέσεων των πολιτών. Έγινε ακόμη δεκτό, ότι το ως άνω σωματείο επιχειρεί νομικές και «παρανομικές» εργασίες, καλώντας με δημόσιες διακηρύξεις, διαφημίσεις στον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης αλλά και με δηλώσεις των ιθυνόντων του, τους πολίτες που οφείλουν από δάνεια στις Τράπεζες να προσέλθουν στα γραφεία του, δημιουργώντας σ’ αυτούς την πεπλανημένη πεποίθηση, ότι δύναται έναντι αμοιβής να αναλάβει και να φέρει σε πέρας τις σχετικές τους υποθέσεις και να επιτύχει την υπαγωγή αυτών στο προστατευτικό καθεστώς  του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ενώ διατείνεται ότι μπορεί να επιχειρήσει δικαστικές και εξώδικες τέτοιου είδους πράξεις και ζητεί και λαμβάνει αμοιβές γι αυτές. Το Δικαστήριο δέχεται επίσης, ότι το σωματείο Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών έχει παραβιάσει το νόμο, δεν είναι εγγεγραμμένο στο ειδικώς τηρούμενο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, δεν έχει νομική προσωπικότητα ως καταναλωτική ένωση και δεν δικαιούται να ασκεί συλλογικές αγωγές.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, με αφορμή την απόφαση αυτή, δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα ασκήσει σε κάθε περίπτωση το θεσμικό  του ρόλο και θα διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος. Διαβεβαιώνει ακόμη τους πολίτες, ότι  θα αντιμετωπίσει με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο κάθε παρόμοιο αρνητικό φαινόμενο που θα εκδηλωθεί στη πόλη μας. Τέλος, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «επίδοξο σωτήρα», ο οποίος ως φυσικό πρόσωπο η υπο τον μανδύα νομικού προσώπου, σκέπτεται να ενεργήσει η ενεργεί παρόμοια, εκμεταλλευόμενος οικονομικά την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται συμπολίτες μας, οι οποίοι έλαβαν δάνεια από τις Τράπεζες και αδυνατούν να τα αποπληρώσουν.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

 

Πηγή: Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Καλέστε μας
Χάρτης