ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΤΟΜΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις των παρακάτω κλάδων δικαίου:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συμβάσεις μίσθωσης, έργου, πώλησης, δανείου

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές κυριότητας, νομής, εμπράγματες ασφάλειες κλπ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διαζύγια, προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία κλπ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγές περί κλήρου, διαθήκες, κληρονομητήρια κλπ.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διαχείρησης ακίνητης περιουσίας, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, ζητήματα κτηματολογίου, κατάρτηση μισθωτηρίων κλπ.

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • Όροι χρήσης ιστοτόπων, συμβάσεις κατασκευής ιστοτόπων κλπ.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων όπως, διαδικασίες γνωστοποίησης, αδειοδότησης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα κλπ.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υποβολή μηνύσεων - εγκλήσεων.
 • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων.
 • Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
 • Κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π.).
 • Σήματα ημεδαπά και αλλοδαπά (trademarks).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κοινωνική ασφάλιση - Συντάξεις (διαδοχικές ή ενός φορέα).
 • Διοικητικά πρόστιμα.
 • Αποδοχές προσωπικού - επιδόματα.
 • Ευθύνη προς αποζημίωση.
 • Προσφυγές - Αγωγές.
 • Πολεοδομικό Δίκαιο

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα
 • Διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων
 • Προστασία σημάτων

ΔΙΚΑΙΟ INTERNET

 • Internet copyright
 • Website agreements
 • Hacking
 • Internet trademark
 • Internet and wireless content licenses

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 • Υποθέσεις / διαφορές με Γερμανικές επιχειρήσεις & ιδιώτες
 • Εκπροσώπηση στα γερμανικά δικαστήρια
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία
 • Μετανάστευση στη Γερμανία
 • Συντάξεις Γερμανίας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων με ειδίκευση σε νομικά κείμενα από και προς: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Καλέστε μας
Χάρτης